Integritetspolicy – behandling av dinapersonuppgifter

Krokstorps Kvarn AB:s behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.imy.se (Integritetsskyddsmyndigheten) för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss. Denna integritetspolicy beskriver hur Krokstorps Kvarn AB behandlar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Krokstorps Kvarn AB, organisationsnr. 556563-9548, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får vi dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, ansöker om arbete hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster.

Krokstorps Kvarn kan även få personuppgifter från andra källor än från dig.

Vilka uppgifter behandlas?

Krokstorps Kvarn behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer och liknande.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av oss för bland annat följande ändamål:

  • Fullgöra våra åtaganden gentemot dig
  • Hantera och administrera eventuella reklamationer
  • Använda för att kontakta dig
  • Använda som underlag vid fakturering och bokföring
  • Hantera och administrera arbetsansökningar
  • Framtagande av statistik, kundundersökningar och analyser
  • Framtagande av nya produkter
  • Informera om förändringar i befintliga tjänster och produkter
  • Informera om nya tjänster och produkter

När har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Vi har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Krokstorps Kvarn och dess personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Krokstorps Kvarn.

Överföring till tredje land

Vi överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge du är kund hos oss, två år efter senaste kundkontakten eller längre om det krävs enligt lag.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Första gången är det kostnadsfritt. Därefter tas en avgift ut, om inga personuppgifter ändrats. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Om samtycke använts kan du när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter. Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Krokstorps Kvarn AB
Essunga Krokstorp 410
465 94 Nossebro

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Vi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Cookies

Vår webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Men vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring. Du kan läsa mer om vår användning av cookies i vår cookie policy.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Vi gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen https://www.krokstorpskvarn.se/.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Krokstorps Kvarn AB
Essunga Krokstorp 410
465 94 Nossebro

Denna integritetspolicy är gällande från och med 2022-10-01.